Για το πέρασμα που λέμε θάνατο

Ἡ Ἐλευθερία εἶναι ὁ ὕπατος Νόµος σ’αὐτόν τόν πλανήτη, Δικαίωµα καί Καθῆκον, ὡς Μάθηµα καί Ἔργο τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἕνα ἀπό τά δεσµά πού ἔχουµε ν’ἀποτινάξουµε, νά καταλύσουµε, γιά νά προχωρήσουµε στό Μάθηµα καί Ἔργο µας, εἶναι ὁ φόβος τοῦ θανάτου.

Αισχύλος

Μορφή τεράστια και παγκόσμια, ο πρώτος των Τραγικών, γίνεται ο ίδιος ήρωας του Μύθου, σ’ ένα σύγχρονο έργο πού ομιλεί για τρόπους και ιδανικά άχρονα και πανανθρώπινα και για την κρυφή όψη της Ιστορίας, με αφορμή μία από τις μεγάλες στιγμές της.